Genocida v České republice

Věc: Trestní oznámení

I.

Podávám trestní oznámení na organizovanou zločineckou skupinu dlouhodobě se dopouštějící trestných činů za účelem majetkového zisku; a v období kovidové pandemie páchající genocidu na obyvatelích České republiky.

II.

Od roku 2016 organizovaná zločinecká skupina zneužívá finanční prostředky státní, samospráv i poskytnuté nám EU za účelem dosažení majetkového zisku. Dále za účelem svého majetkového zisku, likvidace konkurence a bránění vyšetřování organizuje další osoby a skupiny osob, které s největší pravděpodobností nejsou přímou součástí dotyčné organizované zločinecké skupiny.

Od února roku 2020 zneužívá tato organizovaná zločinecká skupina svého postavení k další maximalizaci svého majetkového zisku, přičemž působí svým konáním mnohonásobné zabití z nedbalosti. Tyto ztráty na lidských životech jsou v řádech desetitisíců, což naplňuje definici záměrně páchané genocidy.

Vedlejším, nikoliv nepodstatným dopadem činů organizované zločinecké skupiny je poškozování životního prostředí, likvidace drobných podnikatelů, celých hospodářských odvětví a totální rozvrat státního rozpočtu.

III.

Jako důkazy činů organizované zločinecké skupiny dlouhodobě se dopouštějící trestných činů za účelem majetkového zisku uvádím:

1. Zneužití dotací EU (již šetřeno orgány EU)

2. Daňové úniky (příslušné orgány státní správy byly uvědoměny ze strany německých státních institucí, leč nekonaly)

3. Zneužití veřejných prostředků ke korupci (slevy na jízdné atp.)

4. Likvidace konkurence (konkurz uvalený na firmu FAU atp.)

5. Únos svědka (šetřená kauza Čapí hnízdo) z území ČR do oblasti Ukrajiny násilně anektované Ruskou federací s cílem zabránit jeho výpovědi

6. Ovlivňování svědka před výslechem policií ČR (šetřená kauza Čapí hnízdo)

7. Záměrné nešetření ekologické havárie na řece Bečvě způsobené úniky z průmyslových provozů

Jako důkazy činů organizované zločinecké skupiny dlouhodobě se dopouštějící trestných činů za účelem majetkového zisku v období kovidové pandemie uvádím:

1. Vyhlášení, zneužití a opakované bezdůvodné prodlužování nouzového stavu vyhlášeného kvůli zavlečenému čínskému viru, které slouží k osobnímu obohacení, zneužití veřejných prostředků a ke krytí těchto činů před veřejností a orgány činnými v trestním řízení

2. Zneužití nouzového stavu k opakovaným nákupům předražených a nekvalitních ochranných pomůcek bez výběrových řízení

3. Plýtvání veřejnými prostředky, vynakládanými na neúčelnou a protiprávní ochranu vedení organizované zločinecké skupiny před orgány EU s účelem maximálně prodloužit zneužívání finančních prostředků z dotací EU

4. Plýtvání veřejnými prostředky, vynakládanými na opakované zadávání znaleckých posudků ve věci stomilionové dotace, kterou odmítla proplatit Evropská komise

5. Zneužívání nouzového stavu k obohacení nákupem předraženého a nekvalitního zdravotního materiálu v celkové výši 8,5 miliard korun českých; jedná se o obchody např. s firmami CBA Trade, La Factory, Recea Prague, Liyi Trade, Supervize Hologramy, Tardigrad International (např. viz šetření NKÚ)

6. Zneužívání prostředků EU, kdy podle závěrů auditů Evropské komise, prověřujících střet zájmů premiéra Andreje Babiše jím vlastněné podniky nemají nárok na dotace z EU; přesto Ministerstvo průmyslu a obchodu dotace z programu OPPIK proplácelo (viz šetření Auditního orgánu Ministerstva financí)

7. Spolupráce organizované zločinecké skupiny s mezinárodním organizovaným zločinem, např. částka proplacená neoprávněně coby „náhrada“ firmě MR Invest Group ve výši 26,4 milionu Kč; osoby za tuto firmu jednající jsou personálně propojené s lidmi zapojenými do úkladné vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky (viz probíhající soudní proces ve Slovenské republice)

Jako důkazy genocidy páchané organizovanou zločineckou skupinou ve formě desetitisíců zabití z nedbalosti v období kovidové pandemie uvádím:

1. Podle poměru nadúmrtí ve srovnání s dlouhodobým průměrem došlo k úmrtí 35 tisíců osob na kovid. Tato úmrtí byla zapříčiněna organizovanou zločineckou skupinou, která je zavinila:

– odmítáním včasného zavedení opatření k zamezení vzniku pandemie

– zanedbáním včasného pořízení ochranných pomůcek

– nákupem nekvalitních ochranných pomůcek, kdy pouze 29% vyhovělo při kontrole testům (viz šetření NKÚ)

– neobjednáním dostatečného počtu dávek vakcín; organizovaná zločinecká skupina zavinila objednání pouze 81% dávek vakcín z množství zabezpečeného Evropskou komisí

2. Veškerá výše uvedená tvrzení spolu souvisí, nejednalo se o neúmyslný trestný čin ale o záměrnou genocidu, plánovanou organizovanou zločineckou skupinou prokazatelně nejpozději od 13. dubna 2020. Tvrzení o záměrném a plánovaném činu vyplývá z dokumentu na odkazu https://csim.cz/wp-content/uploads/2020_PP_07_CSARIM_CSIM_COVID_pasivni_imunizace_final_120420_oprava.pdf, ve kterém Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Česká společnost intenzivní medicíny vyjadřují společné stanovisko k dotazu na zamýšlené záměrné promoření populace ČR. Předražené a nekvalitní ochranné pomůcky, pořízené až v době vrcholící pandemie; v nedostatečném počtu a pozdě objednané vakcíny; finanční prostředky organizovanou zločineckou skupinou zneužité pro obohacení jejich členů; stejně jako záměrný chaos a uměle udržovaný nouzový stav byly pouze prostředky sloužící ke genocidě obyvatel ČR.

IV.

Žádám, abych byl v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu informován o učiněných opatřeních.

Igor Adamovič